ESRI

Mar 01, 2019, 06:30 AM - Mar 10, 2019, 01:25 PM

Leaderboard for Swimming Pool & Car detection

DEVELOPERS
Score
1.
kunwar31
83.16306
2.
f20146061
79.26871
3.
kapil232
77.99739
4.
yogesh176
77.85139
5.
shiva1210064
77.83274
6.
revantt
76.32110
7.
vsb1905
76.23857
8.
priyumagrawal
75.05986
9.
Asrst
75.01813
10.
mukesh4
74.99414
11.
krishnavadithya
74.62863
12.
raminenisaiteja123
74.39370
13.
ravichandra0606
72.30233
14.
shankar267
71.34529
15.
obed2
71.12021
16.
abhinavdutt19
71.07886
17.
anchalgupta2412
70.92929
18.
naman58
69.16977
19.
akashdeepjassal
69.05281
20.
saksham.vikram12
68.94696
21.
km.mohitkumar66
68.92149
22.
nithin.varghese1357
68.23100
23.
ayush.dosajh
66.94612
24.
19.amianand
66.37522
25.
murali.v15
64.13918
26.
jkashish1818
63.34652
27.
vaibhav848
63.19597
28.
rahul5973
60.33183
29.
chandrashekhar1503
58.85197
30.
trinathreddy158
57.11878
31.
dudeperf3ct
55.99805
32.
vivekkumarshaw9
55.08321
33.
khan.amir504
54.92626
34.
code_breaker
44.35955
35.
manav11895
38.20801
36.
kumarajay
36.48218
37.
unknown_guy
24.65654
38.
avinash793
18.26206
39.
neelambuj.nitj
18.26206
40.
tsapparapu
18.26206
41.
shanbhag1996
18.26206
42.
gurvinder3
18.26206
43.
ajay1036
18.26206
44.
anoubhav
18.26206
45.
mayankkhanduja8
18.26206
46.
sidvohra95
18.26206
47.
akshay622
18.26206
48.
avinashg
18.26206
49.
dhruvbishnoi0010
18.26206
50.
manoj.sukhavasi1
18.26206
Notifications
View All Notifications

?